Hành tướng của Tưởng (Sannalakkhana) || Mi tiên vấn đáp 34

- Vậy thì Tưởng tâm sở? Đức vua hỏi.

- Là ghi nhận, chụp bắt cái tướng tổng quát của vật, ấy là Tưởng, tâu đại vương .

- Xin cho ví dụ.

- Ví như đại vương có một vị quan giữ kho siêng năng và cần mẫn trong bổn phận của mình. Tất cả những tài sản quý giá, ngọc ngà, châu báu... y đều nắm vững số lượng một cách tổng quát... chính xác, rõ ràng và không bao giờ nhầm lẫn. Nhận biết, chụp bắt, ghi nhận cái tổng quát ấy là chức năng của Tưởng, tức là tri giác đấy, tâu đại vương!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành tướng của Tác Ý (Cetanalakkhana) || Mi tiên vấn đáp 35

Hành tướng của Tấn || Mi tiên vấn đáp 11

Pháp hành thì sao? || Mi tiên vấn đáp 28